Algemene voorwaarden

Wij zijn Firma Vriendschap. Wij zijn begonnen als een stel vrienden met de intentie om nieuwe vriendschappen te creëren. Niet alleen voor onze klanten, ook voor onszelf.


Graag voorkomen we dat er onduidelijkheden zijn over datgene dat je van ons mag verwachten. Liever gaan we op voorhand het gesprek aan dan achteraf te moeten discussiëren. Daarom hebben we algemene voorwaarden opgesteld. Lees ze alsjeblieft eens door en wanneer er vragen zijn, dan geven we je graag verdere uitleg.


Artikel 1 – Definities
1.      Firma Vriendschap: Firma Vriendschap VOF (handelsnaam Firma Broederschap), gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer 71715983.
2.      Klant: degene met wie Firma Vriendschap een overeenkomst is aangegaan.
3.      Partijen: Firma Vriendschap en de klant samen.
4.      Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
5.      Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Firma Vriendschap.
2.      Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3.      Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
4.      De overeenkomst bevat voor Firma Vriendschap steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1.      De aanbiedingen van Firma Vriendschap zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2.      Aan aanbiedingen en offertes van Firma Vriendschap kunnen geen rechten worden ontleend tot het moment dat er een overeenkomst wordt gesloten.
3.      Firma Vriendschap kan niet aan aanbiedingen of offertes gehouden worden, waarvan de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze aanbieding of offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.      Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 4 – Prijzen
1.      Alle prijzen die Firma Vriendschap hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2.      Alle prijzen die Firma Vriendschap hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anderszins kenbaar gemaakt, kan Firma Vriendschap te allen tijde wijzigen. Firma Vriendschap informeert de klant voorafgaand aan de ingang van de prijsaanpassingen.
3.      Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Firma Vriendschap niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4.      De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5.      De prijs met betrekking tot een dienstverlening kan door Firma Vriendschap worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, op grond van een vaste prijs, dan wel op grond van een combinatie van beide.
6.      Indien de prijs wordt vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, dan wordt de prijs berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Firma Vriendschap, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.      Indien partijen voor een dienstverlening door Firma Vriendschap een vaste prijs zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijke een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8.      Firma Vriendschap is gerechtigd om 10% van de richtprijs af te wijken.
9.      Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Firma Vriendschap de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Artikel 5 – Betaling en gevolgen van niet tijdige betaling
1.      Firma Vriendschap behoudt zich het recht voor om een voorschot te verlangen van 50% bij een overeengekomen prijs van EUR 500 (inclusief BTW) of meer.
2.      Declaraties moeten binnen 7 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
3.      Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Firma Vriendschap is dan gerechtigd een rente van 5% per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat laatste geval geldt de wettelijke rente. De verschuldigde rente zal worden berekend vanaf de dag dat de klant in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
4.      Vanaf het moment dat de klant in verzuim is, mag Firma Vriendschap zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.      Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien naast de hoofdsom ook wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Firma Vriendschap. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
6.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Firma Vriendschap op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.      Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Firma Vriendschap, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Firma Vriendschap te betalen.

Artikel 6 – Recht van reclame
1.      Zodra de klant in verzuim is, is Firma Vriendschap gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2.      Firma Vriendschap roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3.      Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Firma Vriendschap, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4.      De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 7 – Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 8 – Retentierecht
1.      Firma Vriendschap kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Firma Vriendschap heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2.      Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Firma Vriendschap.
3.      Firma Vriendschap is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 9 – Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud
1.      Firma Vriendschap blijft eigenaar van alle non-consumptieve goederen. Indien goederen van Firma Vriendschap achterblijven op de locatie, is de klant verplicht deze goederen aan Firma Vriendschap te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door de klant en/of zijn gasten wordt door Firma Vriendschap aan de klant doorberekend, evenals alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren).
2.      Het is de klant verboden om non-consumptieve goederen, die eigendom zijn van Firma Vriendschap, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
3.      Bij verkoop van goederen aan de klant, blijft Firma Vriendschap eigenaar van alle geleverde producten, totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Firma Vriendschap op grond van wat voor een met Firma Vriendschap gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Firma Vriendschap zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
4.      Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren.
5.      Indien Firma Vriendschap een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Firma Vriendschap het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 11 – Levering en levertijd
1.      Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.      Levering vindt plaats bij Firma Vriendschap, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3.      De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
4.      Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd door de klant worden voldaan, heeft Firma Vriendschap het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5.      Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Firma Vriendschap kan tegenwerpen.
6.      Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Firma Vriendschap niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.      Indien Firma Vriendschap consumptiewaren zonder personeel levert bij de klant, heeft de klant 2 uren garantie op de kwaliteit van deze consumptiewaren vanaf het moment van levering, voor zover de consumptiewaren door de klant worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van Firma Vriendschap.
8.      Indien de klant of derden namens de klant consumptiewaren van Firma Vriendschap meenemen van de locatie, is dit voor risico van de klant.

Artikel 12 – Huren van voertuigen zonder personeel
1.      Indien de klant voertuigen van Firma Vriendschap huurt zonder personeel, levert Firma Vriendschap het voertuig af op de overeengekomen locatie en haalt Firma Vriendschap het voertuig ook weer op deze locatie op. Tenzij anders overeengekomen is het de klant niet toegestaan het voertuig te verplaatsen. Blijkt de klant het voertuig toch te hebben verplaatst dan wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht van EUR 500 excl. BTW.
2.      Het voertuig dient in dezelfde staat aan Firma Vriendschap geretourneerd te worden als waarin het voertuig bij levering was. Indien het voertuig niet schoon aan Firma Vriendschap wordt teruggegeven, is Firma Vriendschap gerechtigd om EUR 250 excl. BTW aan schoonmaakkosten in rekening te brengen.
3.      Schade en/of diefstel toegebracht tijdens de overeengekomen huurperiode aan (een onderdeel van) het voertuig en/of de aanwezige apparatuur, veroorzaakt door een ander dan door personeel van Firma Vriendschap, dient door de klant te worden gemeld tijdens of direct na de huurperiode. Huurder is in deze gevallen per schade en/of diefstal geval aansprakelijk tot het betalen van het eigen risico, te weten EUR. 2.000 excl. BTW.
4.      Indien de schade en/of diefstal aan (een onderdeel van) het voertuig en/of aanwezige apparatuur evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met de verder genoemde voorwaarden, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van Firma Vriendschap, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
5.      Firma Vriendschap heeft het recht om te bepalen welk bedrijf wordt ingeschakeld om beschadigde of verdwenen onderdelen van een voertuig te repareren of te vervangen.
6.      In geval van diefstal of vandalisme zal Firma Vriendschap aangifte doen.
7.      Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de voertuigen.

Artikel 12 – Transportkosten en werkomstandigheden
1.      Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
2.      Firma Vriendschap bepaalt de wijze van transport, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
3.      De klant is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen en voor een correcte opslag van de goederen.
4.      De klant stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals water en elektriciteit, ter beschikking aan Firma Vriendschap, tenzij anders overeen is gekomen.
5.      Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Firma Vriendschap wordt vertraagd door toedoen van de klant, dan is Firma Vriendschap gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Firma Vriendschap hanteert voor het gebruiksklaar maken van de ruimten het uurtarief (excl. BTW) van de medewerkers die de ruimten gebruiksklaar maken.
6.      Indien op het overeengekomen tijdstip voor het ophalen van de goederen de goederen niet transport klaar zijn, dan is Firma Vriendschap gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant door te berekenen. Firma Vriendschap hanteert voor het transport klaar maken van de op te halen goederen een bedrag van 5% van het totale factuurbedrag, met een minimum van EUR 75 (excl. BTW).

Artikel 13 – Verzekering
1.      Indien Firma Vriendschap goederen (niet zijnde consumptiewaren), waaronder voertuigen, zonder personeel, aflevert bij de klant, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de klant.
2.      De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, evenals diefstal en beschadiging:
-         geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
-         zaken van Firma Vriendschap die bij de klant aanwezig zijn; en
-         zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
3.      In het geval de klant voertuigen zonder personeel van Firma Vriendschap huurt, dient per gehuurd voertuig door de verzekering een bedrag van EUR 25.000 excl. BTW te worden gedekt.
4.      De klant geeft op eerste verzoek van Firma Vriendschap de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 14 – Bewaring
1.      Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2.      Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 15 – Uitvoering van de overeenkomst
1.      Firma Vriendschap voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2.      Firma Vriendschap heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3.      De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4.      De klant is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst ook daadwerkelijk overeenkomt met wat is overeengekomen.
5.      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Firma Vriendschap tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
6.      Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is (bijvoorbeeld een vergunning), dan draagt de klant zelf en op eigen kosten zorg voor het tijdig verkrijgen van een dergelijke toestemming. Uiterlijk 7 dagen vóór de uitvoering van de overeenkomst verstrekt de klant schriftelijk bewijs van de verkregen toestemming aan Firma Vriendschap. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de klant.
7.      Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Firma Vriendschap tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voorvloeiende (extra) kosten en/of (extra) uren voor rekening van de klant.

Artikel 16 – Wijziging van de overeenkomst
1.      De klant mag tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst door Firma Vriendschap wijzigingen aanbrengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen en/of uit te voeren diensten. Deze wijzigingen mogen maximaal 10% bedragen (meer of minder) van de reeds overeengekomen aantallen personen, goederen en/of diensten.
2.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
3.      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Firma Vriendschap stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4.      Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Firma Vriendschap de klant hierover zo spoedig mogelijk in.
5.      Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Firma Vriendschap daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 17 – Annulering van de overeenkomst
1.      In geval van annulering van de overeenkomst van de zijde van de klant, is de klant de volgende bedragen verschuldigd:
-         Bij annulering meer dan 60 dagen vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst door Firma Vriendschap is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Firma Vriendschap te betalen.
-         Bij annulering 30 tot 59 dagen vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst door Firma Vriendschap is de klant gehouden 50% van de totaalsom van de overeenkomst aan Firma Vriendschap te betalen.
-         Bij annulering 7 tot 29 dagen vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst door Firma Vriendschap is de klant gehouden 75% van de totaalsom van de overeenkomst aan Firma Vriendschap te betalen.
-         Bij annulering tot 6 dagen vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst door Firma Vriendschap is de klant gehouden 100% van de totaalsom van de overeenkomst aan Firma Vriendschap te betalen.
2.      Een annulering door de klant dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering is ontvangen door Firma Vriendschap. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

Artikel 18 – Informatieverstrekking door de klant
1.      De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die voor de uitvoering van de opdracht relevant zijn, tijdig en op de gewenste wijze beschikbaar aan Firma Vriendschap.
2.      De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Firma Vriendschap ter beschikking gestelde gegeven en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3.      Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Firma Vriendschap de betreffende bescheiden.
4.      Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Firma Vriendschap verlangde informatie, gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra honoraria voor rekening van de klant.

Artikel 19 – Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1.      De overeenkomst tussen Firma Vriendschap en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.      De in lid 1 van dit artikel genoemde overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
3.      Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
4.      Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Firma Vriendschap schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 20 – Geheimhouding
1.      De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Firma Vriendschap ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Firma Vriendschap waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan Firma Vriendschap schade kan berokkenen.
2.      De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij en zijn personeel de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie ook geheimhoudt.
3.      De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a.      die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant; en
b.      die door de klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
4.      De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 21 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
1.      Overtreedt de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt de klant ten behoeve van Firma Vriendschap een onmiddellijk opeisbare boete.
-         Is de klant een consument, dan bedraagt deze boete EUR 1.000.
-         Is de klant geen consument, dan bedraagt deze boete EUR 5.000.
2.      Daarnaast verbeurt de klant een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3.      Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4.      Het verbeuren van de in lid 1 van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Firma Vriendschap, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 – Vrijwaring
De klant vrijwaart Firma Vriendschap tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Firma Vriendschap geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 23 – Klachten
1.      De klant dient een door Firma Vriendschap geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2.      Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Firma Vriendschap daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
3.      Consumenten dienen Firma Vriendschap uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
4.      De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Firma Vriendschap in staat is hierop adequaat te reageren.
5.      De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6.      Een klacht kan er niet toe leiden dat Firma Vriendschap gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 24 – Ingebrekestelling
1.      De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Firma Vriendschap.
2.      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Firma Vriendschap ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 25 – Aansprakelijkheid klant
Als Firma Vriendschap een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst en voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan Firma Vriendschap verschuldigd zijn.

Artikel 26 - Aansprakelijkheid Firma Vriendschap
1.      Firma Vriendschap is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Firma Vriendschap de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
2.      Indien Firma Vriendschap aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Firma Vriendschap is steeds beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
3.      Firma Vriendschap is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4.      Firma Vriendschap is eveneens niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de klant of derden op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.
5.      Iedere aansprakelijkheid van Firma Vriendschap voor schade, voorvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.      De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Firma Vriendschap aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Firma Vriendschap bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
7.      Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 27 – Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Firma Vriendschap vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 28 – Recht op ontbinding
1.      De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Firma Vriendschap toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.      Is de nakoming van de verplichtingen door Firma Vriendschap niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Firma Vriendschap in verzuim is.
3.      Firma Vriendschap heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Firma Vriendschap kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 29 – Overmacht
1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Firma Vriendschap in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Firma Vriendschap kan worden toegerekend in het geval van een van de wil van Firma Vriendschap onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen (door Firma Vriendschap zelf of door derden ingeschakeld door Firma Vriendschap) jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Firma Vriendschap kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede – maar niet uitsluitend – gerekend noodtoestand (o.a. burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2.      Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Firma Vriendschap één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Firma Vriendschap er weer aan kan voldoen.
3.      Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
4.      Firma Vriendschap is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als Firma Vriendschap als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

Artikel 30 – Wijziging algemene voorwaarden
1.      Firma Vriendschap is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.      Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3.      Grote inhoudelijke wijzigingen zal Firma Vriendschap zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4.      Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 31 – Overdragen van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Firma Vriendschap. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 32 – Gevolgen nietigheid en vernietigbaarheid
1.      Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
2.      Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Firma Vriendschap bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 33 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.      De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Firma Vriendschap gevestigd is/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.